Your terms and conditions of use

Kontaktní údaje prodávajícího

podnikatel Radim Liška

Sídlo: Lužná 247, Valašská Polanka 756 11
IČ: 74536451   DIČ: CZ8206175912
Zapsán v  živnostenském rejstříku: Městský úřad Vsetín
Email: liskaradim@email.cz

Provozovny:
Lužná 247, Valašská Polanka 756 11
Záhumení V 329, Zlín - Louky 760 01


Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

 

Obecná ustanovení

 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese
  www.e-drevoprodej.cz (dále též jen „e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
 1. 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 1. 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží.
 2. 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 4. 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně formou emailu.
 5. 5. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží bylo vyrobeno v souladu s platnou legislativou a v souladu s platnými normami ČSN, případně DIN na území České republiky.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a platný telefonický kontakt, na kterém je kupující k zastižení k úspěšnému doručení zásilkovou službou.
 2. 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží, jestliže byla v objednávce zvolena platba "Dobírkou".
 3. 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vráceného zboží v plné výši, jestliže nedošlo k poškození či opotřebení ze strany kupujícího, kde by se cena adekvátně snížila dle povahy opotřebení.
 4. 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 5. 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, učiní-li tak písemnou žádostí.

Ochrana informací

 1. 1. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to pouze za účelem plnění kupní smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů
 1. 2. Po navštívení našich webových stránek server zanamená statické údaje přístupu, datum a čas návštěvy navštívené stránky, nikoliv osobní údaje či IP adresy. Tyto údaje slouží výhradně ke statickým vyhodnocením stránek a nejsou nikde zveřejňovány, či poskytovány třetí straně.

Objednávka zboží

 1. 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.e-drevoprodej.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři. Fakturační adresa bude uvedena stejná, jako dodací, nebude-li uvedeno jinak v průběhu objednávky.
 1. 2. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH 21%.
 1. 3. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu a nemusí být platné při odběru v kamenné prodejně bez předchozí objednávky z e-shopu.
 1. 4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek i výši ceny objednaného zboží ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně případných expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v sekci "Doprava", nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 1. 5. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí obratem potvrdí automatický "robot" emailem. Správnost v zápětí ověříme a informujeme Vás o průběhu zpracování objednávky.
 1. 6. Nejpozději do druhého pracovního dne případně upřesníme termín dodání a cenu za dopravu.

Dodání zboží

 1. 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po doručení platné objednávky.
 2. 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní odběr zboží.
 3. 3. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Náklady na osobní odběr zboží a při platbě jsou nulové.
 4. 4. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 5. 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, a to e-mailem.
 6. 6. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300 Kč (slovy: třistakorun českých), nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. 8. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky. Speciální požadavky na balení či přepravu mohou být po ujednání promítnuty do celkové ceny objednávky.
 9. 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 10. 10. Daňový doklad - faktura je zaslána zároveň se zbožím, popřípadně prostřednictvím emailové zprávy či pošty. Prodávající je plátcem DPH.

Platební podmínky

 1. 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
   •  - v hotovosti - na prodejním skladě
   •  - předem převodem na účet
   •  - dobírkou
  2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. V případě zaslání zboží z centrálního skladu výrobce je daňový doklad zaslán elektronickou formou do dvou dnů od převzetí zboží.
 2. 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.

Odstoupení od smlouvy

 1. 1.Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 v platném znění. V takovém případě je kupující povinen:
   • - o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
   • - poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady, nebo osobně doručit (v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu prodávajícího.
  2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození způsobené třetí stranou ( doručovací službou ).
 1. 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 1. 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 3. 5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 4. 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   • - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   • - změnila se výrazným způsobem cena
   • - zboží je momentálně doprodáno
  9. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Záruka a reklamace

 1. 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. 2. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost zboží prohlédnout, je kupující povinen vytknout neprodleně, nejpozději však do šesti měsíců od uvedené prohlídky. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad. Veškeré případné vady hoblovaných materiálů, včetně nesprávné vlhkosti, se považují za vady zjevné. Pokud zboží s zjevnými vadami opracováním, montáží a povrchovou úpravou začnete zpracovávat, nemůže Vám být přiznána žádná náhrada škody.
 3. 3. V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu vady. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo odmítnutí slevy z ceny zboží má kupující právo od příslušné kupní smlouvy odstoupit.
 4. 4. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. 5. Pro odpovědnost za vady platí zákonná záruční doba, popřípadě může být rozšířena po dohodě smluvních stran.
 6. 6. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží u kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uskladněné zboží je nutné chránit před přímým slunečním svitem, vodou a vlhkem. V případě, že dodané zboží je opatřeno příslušným návodem k použití a pokyny ke skladování, je kupující povinen se tímto návodem a pokyny ke skladování řídit.
 7. 7. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...

Závěrečná ustanovení

 1. 1.Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí, je uvedena u konkrétního produktu.
 2. 2. Na fotografie uvedené u produktů se vztahuje vlastnické právo a není dovoleno je svévolně šířit bez souhlasu majitele e-shopu.
 3. 3. Veškeré fotografie jsou brány jako ilustrativní a nemohou být předmětem důvodu reklamace dodaného zboží (  především u vzorníku barev, kde dochází k posunu odstínu, dle zobrazovacího média ).
 4. 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
 5. 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 6. 6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 7. 7. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.
 8. 8. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
 9. 7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2014.