Legal

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ osobních údajů

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Totožnost správce:

Radim Liška

Sídlo: Lužná 247, Valašská Polanka 756 11
IČ: 74536451   DIČ: CZ8206175912
Zapsán v  živnostenském rejstříku: Městský úřad Vsetín

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování Lužná 247, Valašská Polanka 756 11, adresa elektronické pošty liskaradim@email.cz, telefon 737 302 894, web www.drevoobchod-liska.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů nelze kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Ze strany správce nedochází k profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) Nařízení rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé).

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • - účelech zpracování;
 • - kategoriích dotčených osobních údajů;
 • - příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • - plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • - existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • - právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • - veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • - tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a
 • - předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Na Vaši žádost Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění

Máte práva na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • - vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (viz bod „Právo vznést námitku“);
 • - osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • - splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • - pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • - popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • - zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • - správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů (které se Vás týkají) pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mate právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na shora uvedených kontaktních údajích.


Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.